10 ข้อควรมีในเอกสารสัญญาก่อสร้าง ดาวน์โหลดฟอร์มที่นี่ !

สัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญสำหรับการสร้างบ้าน เป็นสัญญาสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีสัญญาก่อสร้าง เราก็ไม่สามารถไปยื่นกู้กับธนาคารได้ และไม่สามารถไปยื่นขอก่อสร้างกับทางเขตได้ ทั้งนี้เราควรเขียนให้มีการครอบคลุมมากที่สุด เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งวันนี้ HomeTalks ได้นำ 10 ข้อควรมีในเอกสารสัญญาก่อสร้าง พร้อมฟอร์มสัญญาก่อสร้างที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี


สัญญาก่อสร้าง คืออะไร ?

ผู้รับเหมา

สัญญาก่อสร้าง คือ เอกสารสำคัญที่จำเป็นต่อการยื่นกู้และยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางเขต เนื้อหาที่ต้องระบุในเอกสารก่อสร้างจะต้องมีลายมือชื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ว่าจ้าง (เจ้าของบ้าน) กับผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา) รวมถึงข้อตกลงในการดำเนินงานอย่างละเอียดก่อนเริ่มสร้างจริง


10 ข้อควรมีในเอกสารสัญญาก่อสร้าง

  1. ระบุสถานที่ทำสัญญา วันและเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ระบุรายละเอียดชื่อ-สกุล ที่อยู่ ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา)
  3. ต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนด แบบก่อสร้าง แบบทางด้านระบบไฟฟ้า ฯลฯ
  4. ในกรณีเพิ่มเติมการก่อสร้างส่วนอื่น สามารถเพิ่มเอกสารสัญญาแนบท้ายต่อได้
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ว่างจ้าง ผู้รับจ้าง โฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้างแนบสัญญา
  6. ระบุราคาก่อสร้าง ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ และการจ้างงานล่วงเวลา OT (ถ้ามี)
  7. ระบุระยะเวลาในการก่อสร้าง ค่าปรับ (รายวัน) หรือการเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  8. ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในส่วนของสิทธิ์การบอกเลิกจ้าง
  9. ระบุการจ่ายเงินแต่ละงวดให้ชัดเจน (งวดแรกเงินเจ้าของงานต้องสำรองจ่ายด้วยตัวเอง)
  10. ลงชื่อรับรองด้วยตนเองทั้งสองฝ่าย (ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง)

สามารถดาวน์โหลดฟอร์มเอกสารสัญญาก่อสร้างได้ที่นี่

เอกสารสัญญาก่อสร้าง

คลิก ดาวน์โหลด

หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้างที่ระบุ ผู้ว่าจ้างสามารถนำสัญญาก่อสร้างที่ร่างและมีการลงชื่อรับรองของทั้งสองฝ่ายไปฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมายได้ ฉะนั้นการมีสัญญาก่อสร้างที่รัดกุม จะสามารถช่วยเพิ่มความอุ่นใจแก่ผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี และสำหรับใครที่ชื่นชอบสาระเรื่องบ้านดี ๆ ก็สามารถติดตามบทความต่อไปของเราได้ที่เพจ HomeTalks-คุยเรื่องบ้าน และในเว็บไซต์ www.HomeTalks.co