คู่มือขอน้ำประปา จากการประปาต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับผู้ที่ดำเนินการปลูกบ้านหรือสร้างบ้านเอง ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่ในโครงการใดใดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ? วันนี้ HomeTalks ได้นำรายละเอียดและขั้นตอนการขอน้ำประปา รวมถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มาฝากกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการขอน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับผู้ที่อยู่จังหวัดอื่น และการประปานครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ครอบคลุมทุก 77 จังหวัดของประเทศไทย


คู่มือขอน้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค

และการประปานครหลวงมีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

มิเตอร์น้ำ

การขอน้ำประปาสามารถติดต่อขอแบบคำขอได้ที่ กปภ. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือการประปานครหลวงสำหรับผู้อาศัยในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี หรือสามารถยื่นคำขอ Online ได้ทางเว็บไซต์การประปาที่ www.pwa.co.th 


เอกสารการขอใช้น้ำประปาถาวรมีดังต่อไปนี้

ขอมิเตอร์ประปา

 1. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของบ้าน/ผู้ซื้อ/ผู้เช่า
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการขอติดตั้ง
 3. กรณีผู้ขอใช้น้ำไม่ใช่เจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน ยกเว้นผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดามารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าของบ้าน ไม่ต้องนำหนังสือยินยอมมาแสดง
 4. ใบมอบอำนาจ (ติดอัตราอากรแสตมป์ 10 บาท)
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 6. แผนที่สถานที่ขอติดตั้ง (ถ้ามี)
 7. หนังสือรบรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)

เอกสารการขอใช้น้ำประปาชั่วคราวมีดังต่อไปนี้

น้ำประปา

 1. โฉนดที่ดิน
 2. ใบอนุญาตก่อสร้างและสัญญาซื้อขาย
 3. สำเนาบัตรประชานชน (ผู้ขอใช้น้ำ)
 4. ใบมอบอำนาจ (ติดอตราอากรแสตมป์ 10 บาท)
 5. สำเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอำนาจ
 6. สัญญาเช่า/ใบผ่านที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
 7. หนังสือรบรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)

ผู้ขอใช้น้ำประปาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาตามอัตราที่ กปภ. กำหนดไว้ตามขนาดมาตรวัดน้ำดังต่อไปนี้

 • ขนาดมาตร ½ นิ้ว ไม่เก็บค่ามัดจำ แต่มีค่าแรงและอุปกรณ์ 3,600 บาท
 • ขนาดมาตร ¾ นิ้ว ไม่เก็บค่ามัดจำ แต่มีค่าแรงและอุปกรณ์ 4,700 บาท
 • ขนาดมาตร 1 นิ้ว เก็บค่ามัดจำ 1,000 บาท และมีค่าแรงและอุปกรณ์ตามประมาณการ
 • ขนาดมาตร 1.5 นิ้ว เก็บค่ามัดจำ 1,500 บาท และมีค่าแรงและอุปกรณ์ตามประมาณการ

**โดยบ้านส่วนใหญ่มักเสียค่าใช้จ่ายในอัตราขนาดมาตร ½ นิ้ว ไม่เก็บค่ามัดจำ แต่มีค่าแรงและอุปกรณ์ 3,600 บาท


ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับผู้อาศัยในต่างจังหวัด

 • เว็บไซต์ www.pwa.co.th
 • Line OA : @PWATHAILAND
 • แอปพลิเคชัน PWA 1662

ช่องทางการติดต่อการประปานครหลวงสำหรับผู้อาศัยในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี

 • เว็บไซต์ www.mwa.co.th
 • Line OA : @MWAthailand
 • แอปพลิเคชัน MWA onMobile

การประปาส่วนภูมิภาค
ทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนรายละเอียด และเอกสารที่เราต้องใช้ในการขอน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวง นอกจากนี้ HomeTalks ยังมีบทความเกี่ยวกับการ ขอมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับบ้านเดี่ยวที่ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้ามาก่อน และสำหรับใครที่ชื่นชอบสาระเรื่องบ้านดี ๆ ก็สามารถติดตามบทความต่อไปของเราได้ที่เพจ HomeTalks-คุยเรื่องบ้าน และในเว็บไซต์ www.HomeTalks.co